釦 khẩu (11n)

1 : Bịt vàng, lấy vàng nạm miệng đồ. Tục gọi cái khuy áo là khẩu.