釘 đinh (10n)

1 : Cái đinh.
2 : Một âm là đính. Ðóng đinh.