量 lượng, lương (12n)

1 : Ðồ đong. Các cái như cái đấu, cái hộc dùng để đong đều gọi là lượng cả.
2 : Bao dung, tấm lòng rộng rãi bao dung được gọi là lượng . Như độ lượng 度量, cục lượng 局量, v.v.
3 : Một âm là lương. Cân nhắc, cân xem nặng hay nhẹ đo xem dài hay ngắn đều gọi là lương. Vì thế nên châm chước sự khinh hay trọng gọi là thương lương 商量 toan lường.
4 : Liệu lường. Như lương lực nhi hành 量力而行 liệu sức mà làm. Có khi đọc là lượng.