里 lý (7n)

1 : Làng. Chỗ dân ở 25 nhà gọi là lý.
2 : Dặm, 360 bước là một dặm.