醲 nùng (20n)

1 : Rượu đặc. Có khi dùng như chữ nùng 濃.