醰 đàm (19n)

1 : Rượu đắng.
2 : Ðàm đàm 醰醰 ngậy, vị ăn nồng đặc béo ngậy.