醮 tiếu (19n)

1 : Uống rượu, không phải thù tạc với ai gọi là tiếu. Lễ cưới và lễ đội mũ ngày xưa đều dùng lễ ấy, nên đàn bà tái giá gọi là tái tiếu 再醮.
2 : Tế, sư hay đạo sĩ lập đàn cầu cúng gọi là tiếu.