醭 phốc (19n)

1 : Mốc, meo, váng. Phàm vật gì thối nát đâm meo trắng lên gọi là phốc.