醨 li, ly (18n)

1 : Rượu nhạt.
2 : Thông dụng như chữ li 漓.