醢 hải (17n)

1 : Thịt ướp, mắm thịt.
2 : Phàm người hay vật đã bị xẻ cắt ra đều gọi là hải.
3 : Băm thịt tội nhân (một hình phạt thời xưa ở Trung Quốc).