醞 uấn (17n)

1 : Gây rượu, ủ rượu. Người nào học vấn hàm xúc gọi là uấn tịch 醞藉.