醑 tữ (16n)

1 : Rượu ngon. Cùng nghĩa với chữ tư 湑 rượu đã lọc.