酤 cô (12n)

1 : Bán rượu.
2 : Rượu để cách đêm.
3 : Rượu mua, cũng đọc là chữ cổ.