酡 đà (12n)

1 : Say rượu đỏ mặt. Ðà nhiên 酡然 mặt đỏ gay.