酗 hú, húng (11n)

1 : Say rượu làm càn, nát rượu. Ta quen đọc là chữ húng.