酖 đam, chậm (11n)

1 : Mê rượu.
2 : Một âm là chậm. Cùng nghĩa với chữ 鴆 nghĩa là rượu pha thuốc độc.