酈 li, lịch (22n)

1 : Tên đất nước Lỗ 魯.
2 : Một âm là lịch. Tên họ.