酇 toản, tán (22n)

1 : Họp, tụ lại.
2 : Một âm là tán. Tên một huyện đời Hán.