酆 phong (21n)

1 : Tên đất, chỗ vua Văn vương 文王 đóng đô ngày xưa, thuộc tỉnh Thiểm Tây 陝西, Trung Quốc, bây giờ. Ở Tứ Xuyên có huyện Phong Đô, ở đây có đền Phong Đô, là chỗ Am Tràng sinh đời Hán tu đắc đạo, do đó tục mới tin lầm gọi cõi âm ty là phong đô thành 酆都城.