鄲 đan (15n)

1 : Hàm Đan 邯鄲 tên huyện. Xem chữ"hàm 邯.