鄧 đặng (15n)

1 : Tên một nước ngày xưa.
2 : Họ Đặng.
3 : Tên huyện.