鄢 yên, yển (14n)

1 : Tên đất nước Trịnh ngày xưa. Có khi đọc là yển. Nguyễn Du 阮攸 : Yên, Dĩnh thành trung lai hà vi ? 鄢郢城中來何爲 (Khuất Nguyên) còn trở về thành Yên, thành Dĩnh làm gì ?