郴 sâm (11n)

1 : Sâm huyện 郴縣 tên một huyện ngày xưa. Hạng Võ dời vua Nghĩa Ðế ra đóng đô ở đấy, nay thuộc vào vùng Hà nam.
2 : Họ Sâm.