郜 cáo (10n)

1 : Tên một nước ngày xưa.
2 : Tên đất.
3 : Họ Cáo.