郛 phu (10n)

1 : Cái thành ngoài, quách, khu ngoại ô.