邾 chu (9n)

1 : Tên nước.
2 : Tiểu chu 小邾 tên nước.