邵 thiệu (8n)

1 : Tên đất.
2 : Dùng như chữ 召, họ Thiệu.