邳 bi (8n)

1 : Tên một huyện ngày xưa, thuộc tỉnh Giang Tô.