邲 bật (8n)

1 : Tên đất nước Trịnh ngày xưa. Nay thuộc địa phận tỉnh Hà nam.