邱 khâu (8n)

1 : Tên đất. Nay mượn dùng như chữ khâu 丘 (gò) để tránh tên húy đức Khổng Tử 孔子.