邯 hàm (7n)

1 : Hàm Ðan 邯鄲 tên một ấp ngày xưa. Trong truyện truyền kỳ có truyện hàm đan mộng 邯鄲夢 chép chuyện Lư Sinh gặp Lã Ông ở trong đường Hàm Ðan. Tức là giấc hoàng lương mộng 黃梁夢.
2 : Chương Hàm 章邯 tên người.