邈 mạc (18n)

1 : Xa tít. Xa không thể tới được gọi là mạc. Như mạc nhiên 邈然 xa tít vậy.
2 : Coi khinh.