邁 mại (17n)

1 : Đi xa.
2 : Quá hơn. Như đăng tam mại ngũ 登三邁五 hơn cả năm đời Ngũ đế trước.
3 : Già. Như lão mại 老邁 già cả.