遹 duật (16n)

1 : Noi, nối.
2 : Dùng làm chữ phát ngữ, nghĩa là bèn, là thửa.
3 : Cong queo.