遮 già (15n)

1 : Chận. Như già kích 遮擊 đánh chận hậu, đánh úp.
2 : Che. Như già cái 遮蓋 che trùm, già hộ 遮護 che chở, v.v.