遨 ngao (15n)

1 : Đi chơi ung dung không câu thúc gì. Như ngao du 遨遊 rong chơi.