遞 đệ, đái (14n)

1 : Thay đổi, lần lượt.
2 : Một âm là đái. Xúm quanh.