遛 lưu (16n)

1 : Đứng dừng lại không tiến lên nữa gọi là đậu lưu 逗遛.