遌 ngạc (13n)

1 : Bỗng gặp, không định bụng gặp mà lại gặp gọi là ngạc.