逾 du (13n)

1 : Vượt qua. Như du hà 逾河 vượt qua sông.
2 : Hơn.
3 : Càng.