逡 thuân (11n)

1 : Lùi lại, rụt lại. Đi không nhích lên được gọi là thuân tuần 逡巡 xun xoe.
2 : Nhanh, cùng nghĩa với tuấn 駿.