逝 thệ (11n)

1 : Đi không trở lại nữa. Vì thế nên gọi người chết là trường thệ 長逝 hay thệ thế 逝世.
2 : Dùng làm tiếng phát ngữ.