逛 cuống (11n)

1 : Thủng thỉnh tả cái dáng đi. Tục gọi sự đi ra ngoài chơi là cuống.