這 giá, nghiện (11n)

1 : Ấy. Như giá sự 這事 sự ấy.
2 : Một âm là nghiện. Ðón.