逗 đậu (11n)

1 : Tạm lưu lại. Đứng dừng lại không tiến lên nữa gọi là đậu lưu 逗遛.
2 : Đi vòng.
3 : Vật cùng hòa hợp nhau.