迭 điệt (9n)

1 : Đắp đổi, thay đổi phiên, lần lượt.
2 : Xâm lấn.
3 : Sổng ra.