迦 già, ca (9n)

1 : Thích Già 釋迦 đức Thích Già là vị tổ sáng lập ra Phật giáo. Cũng đọc là chữ ca.
2 : Già Lam 迦藍 chùa, nhà của sư ở.