迢 điều (9n)

1 : Ðiều đệ 迢遰 xa xôi không biết tin tức nhau. Có khi viết là 迢遞.