迓 nhạ (8n)

1 : Đón rước, đi mời. Cũng dùng như chữ nhạ 訝.