辮 biện (20n)

1 : Bện, đan. Tết tóc bỏ rủ xuống gọi là biện tử 辮子 đuôi sam.